Sjukvårdsprogram för Region Skåne

Antaget av Medborgerlig Samling Skånes styrelse 180823                                          

Medborgerlig Samling (MED) har en liberalkonservativ syn på hur samhället bör utformas. Den liberala delen berör individens rättigheter och ekonomisk politik. Den konservativa delen angår samhället och kulturen. Långsiktig hållbarhet är ledmotivet.

Partiet har en stark demokratisk profil baserad på en tro och tillit till den enskilde medborgaren. Detta avspeglas i den vård- och omsorgspolitik som MED Skåne förordar.

Vår regionalpolitik baseras på både partiets idéprogram och det antagna sakpolitiska programmet. Programmen kan innefatta förändring i rådande lagstiftning och därmed sätta nya ramar för vad som är möjligt att åstadkomma på lokal nivå.

I det av partistyrelsen antagna sjukvårdspolitiska programmet finns bland annat en vision om att vara världsledande i frågor avseende kostnadseffektivitet, kvalitet och tillgänglighet. Detta möjliggörs genom att återprofessionalisera vården. Vårdens fokus ska vara på traditionella kärnområden. Uppdrag och byråkrati utanför dessa ska avvecklas.

 

Varför behövs MED i skånsk sjukvårdspolitik?                                                                   

Region Skåne står liksom övriga Sverige inför stora ekonomiska utmaningar. Skånsk sjukvård har under många år redovisat röda siffror. Underskottet ligger nu på miljardnivå.

Situationen bemöts med stora, ofta orimliga och desperata besparingskrav. Exempelvis tillämpas inköps- och anställningsstopp vilket kan frisera ett årsbokslut till det bättre. Stoppen innebär försämrad arbetsmiljö, patientsäkerhet och förutsättningarna för planering. Underskotten permanentas när behövliga åtgärder uteblir. Politiskt svåra beslut undviks.

Vid varje majoritetsskifte har nya otympliga förändringar påtvingats vårdorganisationen. Decennier av omorganisationer och detaljstyrning har skapat en hälso- och sjukvårdsapparat utan resurseffektivitet. Organisationen möter helt enkelt inte vårdbehovet. Ett stort problem är att den heller inte lyckas attrahera och behålla kompetensen som krävs. Den politiska klåfingrigheten har varit påtaglig.

En stark hälso- och sjukvård i Skåne kräver en kraftsamling runt en långsiktigt hållbar politik. Det saknas idag ett tydligt ansvarstagande för våra gemensamma medel.

 

Medborgerlig Samling i Skåne vill med detta program skapa förutsättningar för att:

  • Skapa tillgänglighet för varje skånsk patient på rätt vårdnivå utifrån ett medicinskt behov (se socialstyrelsens prioriteringsordning). Detta skapar goda förutsättningar för bästa patientnytta och resursutnyttjande. Samtidigt förebyggs långtidssjukskrivningar och utanförskap.

 

  • Sanera kostnader som inte härrör sig till sjukvårdens kärnområden. Detta frigör resurser som fördelas inom samma kärnområden efter populationens medicinska behov och utifrån maximal patient- och samhällsnytta. Driftsformen är egal. Resultat och resurseffektivitet avgör val av vårdgivare.

 

Detta vill vi åstadkomma genom att:

  • Öppna upp för olika typer av driftsformer. Detta ska ske i kombination med en decentraliserad resursfördelning och styrning. I en kunskapsintensiv verksamhet ska operativ planering och beslutsfattande ske på nivån där kompetensen finns, dvs. i professionen. Förutsättningar som dessa kommer locka tillbaka vårdutbildade till skånsk sjukvård samt öka söktrycket till vårdutbildningarna.

 

  • Fokusera på basverksamheten. Nysatsningar, bidrag och dyra projekt ska ske med återhållsamhet. Verksamheter som inte tillhör traditionella kärnområden ska skalas bort. Återhållsamhet med offentliga medel ska iakttas i alla lägen.

 

  • Beslut ska fattas utifrån beaktande av helhetstänkande och långsiktighet. Här avses inte bara patientens väg genom hälso- och sjukvården. Samspelet mellan utbildningssektorn, socialomsorg, arbetsförmedling och kommunal verksamhet är minst lika viktigt. Beslut fattade enligt dessa principer ska kombineras med ett uttalat tjänstemannaansvar. Detta kommer ge möjlighet att utveckla sjukvården utan ständiga förändringar av varken organisation eller styrmodell.

 

  • Modern teknologi utvecklas, implementeras och utnyttjas. Digitala och resurseffektiva lösningar för patientens kontakt med sjukvård är första steget.  Ändamålsenliga, enhetliga och stabila IT-lösningar som stödjer dokumentation och processer inom sjukvårdssektorn ska ge kostnadseffektivitet. Denna utveckling är en viktig förutsättning för sunt användande av resurser. Andra positiva effekter är en förbättrad arbetsmiljö som påverkar patientens förutsättningar till god vård.